PHÂN LOẠI THUỐC GIÃN CƠ

Thuốc giãn cơ không khử cực
Thuốc giãn cơ không khử cực

Các thuốc dãn cơ được phân loại theo theo nhiều cách khác nhau:

A. THEO CƠ CHẾ TÁC DỤNG:

1. Nhóm thuốc giãn cơ khử cực

Thuốc đại diện: Myorelaxin (Succinylcholine, Suxamethonium)

2. Nhóm giãn cơ không khử cực.

Có 02 nhóm:

Nhóm có cấu trúc Steroides:

 • Rocuronium( Esmeron)
 • Vecuronium( Norcuron)

Nhóm có cấu trúc Benzylquinones:

 • Atracrium
 • Cisatracurium

B. Phân loại theo thời gian tác dụng

 • Tác dụng cực ngắn, ngắn
 • Tác dụng trung bình
 • Tác dụng dài.

C. Phân loại theo cấu trúc.

 • Nhóm có cấu trúc Steroides:
 • Nhóm có cấu trúc Benzylquinones:
 • Nhóm thuốc có cấu trúc Choline ester.
 • Nhóm thuốc có cấu trúc Non Choline ester.

MINHHUNG. NGUUYEN

www.minhhungnguyen.com

error: Content is protected !!